1 gener 2010

Estructura organitzativa

Els òrgans de govern del CNJC són:

> L'Assemblea General: és el màxim òrgan de participació i decisió del CNJC. L'Assemblea General Ordinària (AGO) és de caràcter anual i està formada per màxim dues persones delegades de cadascuna de les entitats membres.
> El Comitè Executiu: es convoca dues vegades l'any amb l'objectiu de permetre a les entitats fer seguiment de la tasca duta a terme pel secretariat durant el període comprès entre assemblea i assemblea.
> El Secretariat: és l'òrgan electe de gestió i direcció del CNJC. S'escull a l'Assemblea per un mandat de dos anys i l'integren com a màxim 10 representants d'entitats membres de ple dret. Entre aquestes representants s'escull un president o presidenta. Podeu consultar la informació actualitzada dels i les membres del secretariat aquí.

Paral·lelament, el CNJC compta també amb un equip tècnic encarregat d'executar les decisions preses pel secretariat i les entitats durant els diferents espais de participació. La funció principal d'aquest equip és donar suport en l'assoliment dels objectius anuals aprovats a l'assemblea.

Documents adjunts

description organigrama.png