Com fer-se membre

Procediment que cal seguir per esdevenir entitat membre del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Documentació que cal presentar: 

1. Carta dirigida al Secretariat del CNJC (l’òrgan de govern) en que se sol·licita entrar a formar part del Consell i la tipologia en la que l’entitat es vol incloure - de ple dret o adherida 

2. Certificat emès pel secretari/ària de l’acord de l’òrgan directiu de l’entitat en que expressa la seva voluntat d’entrar a formar part del CNJC i d'acatar els seus Estatuts 

3. Estatuts de l’entitat 

4. Còpia del registre corresponent on consti la inscripció de l'entitat

 5. Memòria d’activitats de l’exercici anterior

 6. Certificat emès pel secretari/ària on s'indiqui el nombre de membres de l'entitat (entenent per membre allò que indiquin els estatuts o com a mínim les persones amb dret a vot a les assemblees) (model adjunt núm. 3)

7. Certificat emès pel secretari/ària on s'indiqui la composició de l’òrgan directiu de l’entitat i la data de naixement dels seus membres (model adjunt núm. 4)

8. Aval de set entitats membres del CNJC (model adjunt núm. 5)

 Les tipologies expressades al primer punt (de ple dret o adherides) i els requisits per a ser membre de ple dret estan descrits a l’article 5 dels estatuts. El procediment per entrar a formar part del CNJC s’estableix als articles 7 i 8.

Documentació que cal presentar: 

1. Carta dirigida al Secretariat del CNJC (l’òrgan de govern) en que se sol·licita ser entitat col·laboradora del CNJC

2. Certificat emès pel secretari/ària de l’acord de l’òrgan directiu de l’entitat en que expressa la seva voluntat de ser entitat col·laboradora del CNJC i d'acatar els seus Estatuts

3. Estatuts de l’entitat

4. Còpia del registre corresponent on consti la inscripció de l'entitat

5. Memòria d’activitats de l’exercici anterior