Política de privadesa

Mitjançant la present política de privadesa li informem que, en compliment d’allò previst en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en els formularis i/o espais en els quals es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d'un fitxer titularitat de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA amb domicili en Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona, i proveïda de NIF G08678831, d'ara endavant CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.

 
La finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d'atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.
Al mateix temps, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal remetent, únicament per correu electrònic, la informació relacionada. És per això que en el corresponent formulari haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d'aquesta informació. En qualsevol cas, si l'usuari volgués revocar aquest consentiment hauria de comunicar-ho per escrit, a través de correu electrònic, a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció dels mateixos, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre, si s’escau.

Transferència Internacional de Dades

Dins del funcionament intern d'aquest espai web, li informem que les seves dades podran ser tractades en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA vetlla perquè els països de destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat en els Arts. 33 i 34 de la LOPD, Arts. 66 a 68 del RLOPD, i amb caràcter general, atenent els supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, en els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).
Així mateix, i en un suposat que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d'un servei a la CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l'Art. 12 LOPD, Arts. 20 a 22 RLOPD i Art. 28 RGPD (UE), subscrivint-se el corresponent contracte d'encarregat de tractament.

En el cas de transferències internacionals a EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l'Escut de Privadesa entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Fes clic aquí per a més informació sobre l'Escut de Privadesa.
 

Prestador serveis
País Destí
Data de certificació a l'Escut de Privadesa
MailChimp The Rocket Science Group LLC
EUA
21/11/2016

Legitimació i exercici de drets:

L'usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, a través d’un correu electrònic a l'adreça [email protected] identificant-se com a usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets via comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l'usuari pot dirigir-se a l'Autoritat de Control nacional corresponent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.
Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l'usuari:

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis en els quals CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d'informar a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia a cada moment, així com l'abast de control de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA podrà modificar el contingut de la seva política de privadesa en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.