Aquesta eina neix amb la voluntat d’incorporar eines amb què periòdicament l’associacionisme juvenil pugui fer un balanç del seu impacte i el seu funcionament.

El Balanç Associatiu Juvenil compta amb dos itineraris diferenciats, un de general per a tot l’associacionisme juvenil, i un segon específic per a l’educació en el lleure dirigit a esplais i caus.

Concretament, el Balanç Associatiu Juvenil, a través d’una sèrie de preguntes dividides en 6 blocs, permet analitzar l’estat de l’associació a través de diferents indicadors. Alhora, al realitzar-se a cada final de curs, permet comparar el curs que s’està avaluant amb les respostes del curs anterior. Tanmateix, cada bloc disposa d’un apartat de millores i reptes que l’associació es pot plantejar de cara el curs següent.


QUÈ PODEU ANALITZAR AMB EL BALANÇ ASSOCIATIU JUVENIL

El Balanç Associatiu Juvenil avalua diferents aspectes, dividits en 6 blocs temàtics, tots ells estan compostos per diferents preguntes i indicadors. Concretament els blocs que hi podem trobar són:

  • El primer dels blocs, anomenat dades generals de l’entitat serveix per contextualitzar l’associació. Concretament, parla d’objectius generals, de base social i el seu rol i nivell d’implicació la sostenibilitat econòmica i l’accés a espais i locals.

  • Pel que fa al segon bloc, participació i democràcia interna, és útil per a analitzar de quins espais de participació disposem, si aquests són estratègics o executius. També analitza la presa de decisions, els càrrecs de responsabilitat, així com el foment de la participació i la capacitat de proposta que tenen els diferents agents de l’associació. Finalment, també analitza la transparència que hi ha l'associació.

  • El tercer bloc analitza l’arrelament al territori, sigui al poble, barri o ciutat, així com les dinàmiques que es generen amb el teixit associatiu present en el vostre àmbit d’incidència. També analitza la detecció de necessitats i es dona resposta a aquesta.

  • En quart lloc, hi trobem el bloc d’impacte i retorn social,  que ens serveix per analitzar les activitats i accions que realitzem, les usuàries i destinatàries de les nostres activitats, així com la relació amb el teixit associatiu del municipi o barri.

  • El cinquè bloc analitza la cura de les persones i l’entorn, posant especial èmfasi en les cures, la sostenibilitat organitzacional, la perspectiva de gènere i la inclusió que hi ha a l’associació. També analitza la sostenibilitat ambiental i el contacte amb l’entorn.

  • Finalment, hi trobem el bloc d’ús i foment de la llengua catalana, on podem agafar consciència de l’ús que fem de la llengua catalana en cada un dels formats, escrit, oral, intern, extern, així com de la llengua utilitzada per les participants i les membres de l’associació. Així com si es disposa d’un pla d’actuació.


QUÈ US APORTA FER EL BALANÇ ASSOCIATIU JUVENIL?

Com a associació juvenil respondre el Balanç Associatiu Juvenil us aporta un seguit de beneficis:

  • Per una banda, us permet fer una radiografia anual dels mateixos indicadors, dividits en 6 blocs: dades generals de l’entitat, participació i democràcia interna, arrelament al territori, impacte i retorn social, curs de les persones i l’entorn, i ús i foment de la llengua catalana.

  • Per altra banda, us permet disposar d’un espai d’anàlisi de la mateixa entitat, que pot servir per detectar reptes i necessitats, així com per incorporar-hi millores.

  • Finalment, us pot aportar idees, a través de les preguntes de resposta múltiple per a incorporar a la vostra associació.

  • Una eina de seguiment de l’evolució de l’associació al llarg del temps, sempre que es respongui el Balanç Associatiu Juvenil cada curs.


Pots fer el Balanç a ensenyaelcor.org


Materials bibliogràfics