Termes i condicions

Titularitat del lloc web

www.cnjc.cat és un lloc web. El nom del domini es troba registrat i és propietat de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (d’ara endavant, indistintament, CNJC), entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia, amb domicili a Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona i disposant de NIF G-08678831.

La finalitat de www.cnjc.cat, és la d’informar sobre la activitat de CNJC, que es correspon amb la plataforma que engloba gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Promou els interessos de la gent jove a la societat i davant dels poders públics, així com dels seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre  CNJC.

L’accés a www.cnjc.cat és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació de la informació que conté aquest Avís Legal.

Obligacions de l'usuari

En accedir al lloc web www.cnjc.cat, l’usuari es compromet a utilitzar-ne la informació i continguts de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb CNJC.
b) Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb CNJC.
c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús i contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement de CNJC aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar d’alguna forma la integritat del lloc web www.cnjc.cat, el servei prestat per CNJC, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest Avís Legal o, en el seu cas, les Condicions d’ús i contractació.

Responsabilitat

El CNJC no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.cnjc.cat, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, CNJC tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CNJC, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment. En aquest cas CNJC no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada. 

El CNJC es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries. 

www.cnjc.cat pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers on el contingut no és atribuïble ni exigible a CNJC, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits. 

L’establiment de qualsevol hiperenllaç al lloc web www.cnjc.cat haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts al CNJC sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web www.cnjc.cat es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima d’aquests correspon exclusivament a CNJC o al seus llicenciadors, i queda totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de CNJC facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web www.cnjc.cat implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que CNJC autoritzi de forma expressa el contrari.

Sens perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.cnjc.cat pot vulnerar drets de tercers, preguem que ens ho faci saber tan aviat com sigui possible.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Preguem que ens enviï els comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de  l’Avís Legal

El contingut d’aquest Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment d’acord amb la normativa vigent en cada moment i els canvis que puguin sorgir de l’activitat de CNJC.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut d’aquest Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.

 

2.LLOC WEB: POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

La present política de privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (en endavant, indistintament, CNJC) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web www.cnjc.cat.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (CNJC)
G-08678831
Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona
933683080
[email protected] 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

 1. Visites a la nostra pàgina web.
 2. Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, quan ens remet un correu electrònic, una consulta o un suggeriment a través dels nostres formularis de contacte.
 3. Sol·licituds de cessions d’espai.
 4. Inscripció a activitats o formacions organitzades per nosaltres.
 5. Subscripcions al butlletí.
 6. Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.
 7. Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de CNJC tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:
 

 • Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostre política de cookies, així com per facilitar informació sobre la nostre activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

 • Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció, CNJC no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta. 

 • Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

 • Subscripció al nostre butlletí:

Els usuaris es podran subscriure al nostre butlletí omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web www.cnjc.cat. Les dades dels subscriptors al butlletí seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de CNJC, així com per informar de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al butlletí en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada butlletí, o bé comunicant-ho per escrit a [email protected]

 • Dades de cessions d’espai:

Les dades dels usuaris que sol·licitin una cessió d’espai al CNJC mitjançant el formulari, seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis de cessió d’espai, així com per a realitzar la gestió administrativa en base a la relació de col·laboració entre les parts que legitima el tractament de les dades.

 •  Dades d’inscripcions a cursos o activitats:

Les dades d’aquells que s’inscriguin per participar en els cursos formatius o activitats organitzades pel CNJC seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis de formació o d’organització de l’activitat sol·licitats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

 • Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens el facin arribar a través de correu electrònic o mitjançant el formulari a la secció “Treballa amb nosaltres”. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

 • Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de CNJC en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a xarxes socials

Facebook
Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en els seus mur, així com enviar missatges. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor de CNJC al clicar a la casella “Ja no m’agrada”.

Twitter
Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. CNJC, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram
Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Youtube
Al seguir el nostre canal, l’usuari accepta que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals del seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar la casella “Unsubscribe”.

La informació facilitada per CNJC als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. CNJC no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les seves dades en una xarxa social, l’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a CNJC, pot realitzar-la a través de la configuració del perfil de cada un dels seus perfils a les diferents xarxes socials. CNJC únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquen les seves dades:

CNJC garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de CNJC, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis
CNJC pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixin a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Plataforma virtual de pagament:
En cas que faci algun pagament online per la prestació de serveis per part nostre, podrem comunicar les seves dades a Formfy.com, eina propietat de Doblemente S.L., una empresa d’Alacant amb NIF B-53698445.

Administració pública i autoritats:
Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència internacional de dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CNJC vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò que estipulen els art. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a CNJC, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’article 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se al corresponent contracte d’encarregat del tractament.

En el cas de transferències internacionals a EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Feu click aquí per a més informació sobre l’Escut de Privacitat.

Prestador serveis
País Destinació
Data de certificació a l'Escut de Privacitat
The Rocket Science Group LLC
EUA
21/11/2016

Exercici de drets:

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en el Reglament General de Protecció de Dades, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com a usuari del nostre lloc web –acompanyat de fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercir– a: CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: [email protected].

Tutela de drets davant l’autoritat de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o bé a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici), per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a associats de l’entitat, cessions d’espai i inscripció a formacions, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades dels subscriptors al butlletí seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del butlletí.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de CNJC no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.cnjc.cat i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que CNJC sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a CNJC de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

El CNJC ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CNJC.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que l’assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat aquesta política i són rellevants per a vostè:

 

3.LLOC WEB: POLÍTICA DE COOKIES.

 1. Què són les cookies? 

Les cookies són petits arxius de dades que s’envien a l’ordinador de l’usuari, al seu telèfon mòbil o a qualsevol altre dispositiu d’accés quan visita un lloc web, i que permeten obtenir i recopilar informació relativa a la seva navegació, i poden, fins i tot, reconèixer el seu ordinador o dispositiu.

Les cookies són essencials per el funcionament d’Internet, ja que aporten innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius i faciliten la navegació i usabilitat dels llocs web. Les cookies no poden danyar el seu equip. Que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre errors en els accessos als llocs web o als seus serveis.

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (d’ara endavant, indistintament, CNJC) utilitza cookies per recopilar informació sobre l’ús del lloc web per part dels usuaris i millorar l’experiència de navegació. Mitjançant l’ús i la navegació pel seu lloc web, els usuaris accepten i consenten que CNJC emmagatzemi cookies en el seu ordinador o dispositiu electrònic amb les finalitats anteriorment citades. Així mateix, reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada per aquesta finalitat al seu navegador. Ara bé, aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de CNJC.

En compliment de l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a detallar l’ús de cookies que fa CNJC amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

 

 1. Quines cookies utilitza el lloc web www.cnjc.cat de CNJC?

 Cookies pròpies:

 • Cookies necessàries: Aquestes cookies tècniques fan que un lloc web sigui funcional i utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en el lloc i l’accés a àrees segures del mateix. El lloc web pot no funcionar adequadament sense aquestes cookies.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc. 
 • Cookies analítiques: Serveixen per recaptar estadístiques sobre l’activitat de l’usuari al visitar el lloc web i l’activitat general d’aquest. La informació sol recopilar-se, generalment, de forma anonimitzada i permet optimitzar la navegació a través del lloc web i garantir el millor servei a l’usuari.
 • Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi  inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris, obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
 • Cookies de seguretat: Són aquelles cookies que s’utilitzen per garantir la seguretat en l’accés i ús del servei, com per exemple les utilitzades per a autenticar a usuaris, evitar l’ús fraudulent de credencials d’inici de sessió i protegir les dades d’usuaris davant a tercers no autoritzats.
NOM
VALOR
DOMINI
GRANDÀRIA
DURADA
has_js
1<