1 gener 2010

Pla de treball

Objectius estratègics

Salut mental

1. Prevenir i sensbilitzar sobre les problemàtiques en relació a salut mental que pateix la gent jove.

 • 1.1. Intern: Dotar d’eines a les entitats del CNJC en relació a la prevenció en salut mental.
 • 1.2. Extern: Sensibilitzar, a través de la incidència mediàtica, sobre les necessitats i les demandes del col·lectiu de persones joves en relació amb la salut mental.

2. Fomentar els serveis públics d’atenció.

 • 2.1. Extern: Impulsar, a través de la incidència política, uns serveis públics d’atenció que donin resposta a les necessitats de les joves. 


Emancipació: Habitatge i Ocupació

3. Fomentar l’accés a l’habitatge digne.

 • 3.1. Extern: Impulsar, a través de la incidència política, una millora a l’accés i el manteniment de l’habitatge de les joves.

4. Contribuir en la millora de les condicions materials de les joves. 

 • 4.1. Extern: Participar activament en la millora del desenvolupament del projecte vital digne de les persones joves a través de la incidència sociopolítica. 
 • 4.2. Intern: Fomentar el debat en temes concrets que representin nous reptes ocupacionals i l’avaluació pròpia de les polítiques públiques d’ocupació.


Feminismes

 5. Prevenir i sensibilitzar envers les violències masclistes i LGTBIfòbiques

 • 5.1. Intern: Promoure la incorporació de models més igualitaris, tot revisant les dinàmiques heteropatriarcals a través de protocols, formacions, espais de debat i cures.
 • 5.2. Extern: Visibilitzar i denunciar les violències masclistes i LGTBIfòbiques que pateixen les persones joves, parant especial atenció a la manca de drets sexuals, reproductius i identitaris.

6. Vetllar per introduir la perspectiva interseccional en el si del CNJC.

 • 6.1. Intern: Formar-se en perspectiva interseccional i antiracista.
 • 6.2. Intern: Qüestionar i revisar les accions del CNJC (model de treball, programes, espais de representació, beneficiàries dels projectes, aliades), per tal que reflecteixin la diversitat heterogènia existent entre les persones joves.

 

Llengua catalana

7. Fomentar l’ús social del català entre les joves.

 • 7.1. Extern: Defensar i avaluar l’ús del català en les institucions públiques d’àmbit jove. 
 • 7.2. Extern: Promoció de la producció d’activitats lúdiques i culturals en català a través de la generació de contingut tant físic com digital.


Model organitzatiu

8. Apropar el CNJC a les entitats.

 • 8.1. Intern: Actualitzar els canals i vies de comunicació interna amb l’objectiu de fer-los més àgils i digitals sense perdre la qualitat del servei, sempre valorant les necessitats de les entitats. 

9. Explorar un nou model organitzatiu (feminista i sostenible) per garantir la implementació dels valors del Consell.

 • 9.1. Intern: Incorporar propostes organitzatives que responguin als valors del consell.


Suport associatiu

10. Impulsar un servei de suport associatiu que respongui a les necessitats de l’AJC.

 • 10.1. Intern: Conèixer i potenciar les eines i recursos actuals i generar-ne d’altres per oferir un millor suport associatiu a tot el territori. 
 • 10.2. Extern: Visibilitzar el CNJC i els recursos que ofereix com un agent clau i referent en el suport associatiu a tot el territori.


Justícia climàtica

11. Incidir per un model productiu sostenible que respecti els drets de les joves.

 • 11.1. Intern: Facilitar espais de debat i construcció de discurs en justícia socioecològica amb les entitats.
 • 11.2. Extern: Promoure una transformació del model productiu català per tal que aquest sigui més sostenible i respecti els drets de les persones joves.


Educació en la participació

12. Promoure la perspectiva associativa en l’educació.

 • 12.1. Extern: Promoure una participació juvenil de qualitat, actualitzada i basada en els principis de l'associacionisme des dels centres educatius, institucions i ens locals.

13. Afavorir una participació de qualitat de les entitats.

 • 13.1. Intern: Impulsar accions per a millorar la qualitat participativa de les entitats del CNJC.

Documents adjunts

description Pla de treball 2017.pdf
description Pla de treball 2018.pdf
description Pla de treball 2019.pdf
description Pla de treball 2021.pdf
description Pla de treball 2020.pdf
description Pla de treball 2022.pdf
description Pla de Treball 2023.pdf